SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH TIỀN GIANG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP

VIỄN THÔNG TIỀN GIANG

TRUNG TÂM CNTT

Địa chỉ: Số 01 - Lê Lợi - Phường 01 - TP Mỹ Tho - Tiền Giang
Email: vnpttg@gmail.com
Điện thoại: 0887779999
Website: https://vnpttiengiang.vn